Uslovi putovanja

Kupovinom programa zasnivate pravni odnos sa organizatorom putovanja. Potpisivanjem ugovora – prijave putovanja, dajete saglasnost da ste upoznati sa programom i uslovima programa i da ih u cjelosti prihvatate. Sve dalje navedeno o uslovima putovanja predstavlja pravnu obavezu između Vas kao kupca – korisnika usluga i organizatora i jedini je uslov za razriješavanje svih eventualno nastalih sporova.

PRIJAVE I UPLATE

PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA
POSEBNA PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA PUTOVANJA
POSEBNA PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA PUTOVANJA
CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
REKLAMACIJE
POPUSTI
INDIVIDUALNA PUTOVANJA “NA UPIT“

U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.09.2012.godine.

SOHO TRAVEL

Svjetlost mont d.o.o.